KTMC info232x65

Specialistų teikiamos paslaugos

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja apie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atnaujintą pagalbos tarnybų, organizuojančių ir teikiančių pagalbą nukentėjusiems asmenims visoje Lietuvoje, sąrašą ir vienlapį. Pagalbą turi teisę gauti asmenys, nukentėję nuo bet kokios nusikalstamos veikos, bei asmenų, mirusių dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, šeimos nariai ir artimieji giminaičiai. Pagalbos galima kreiptis į bet kurią šalyje veikiančią pagalbos tarnybą, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Nemokama ir konfidenciali pagalba nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims visoje Lietuvoje

ĮSTAIGŲ, KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ TEIKTI AKREDITUOTĄ PAGALBĄ NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS, SĄRAŠAS


CENTRO SPECIALISTŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS:


PSICHOLOGAI

Psichologė – Daiva Bartašė

Telefonas – +370 624 84 724

El. paštas – daiva.bartase@ktmc.lt

405 kabinetas, Smilties pylimo g. 14, Klaipėda

Tiesioginio darbo laikas mokykloje

Pirmadienis 8.00 – 11.00 val. 13.15 – 15.15 val.
Antradienis 8.00 – 11.00 val. 13.15 – 15.15 val.
Trečiadienis 8.00 – 11.00 val.  
Ketvirtadienis 8.00 – 11.00 val. 13.15 – 15.15 val.
Penktadienis 8.00 – 11.00 val.  

________

Psichologė – Inesa Balcevičė

Telefonas – +370 620 86 124

El. paštas – inesa.balcevice@ktmc.lt

115 kabinetas, Smilties pylimo g. 14, Klaipėda

Tiesioginio darbo laikas mokykloje (konsultacijos kabinete)

Pirmadienis  8.15 – 11.15 val. 13.20 – 15.20 val.
Antradienis  8.15 – 11.15 val. 13.20 – 15.20 val.
Trečiadienis  8.15 – 11.15 val. 13.20 – 15.20 val.
Ketvirtadienis  8.15 – 11.15 val. 13.20 – 15.20 val.
Penktadienis  8.15 – 11.15 val.  –

________

Psichologo darbo laikas per savaitę yra 36 valandos. Ne daugiau kaip 60 procentų darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (mokinių švietimo pagalbos ir (arba) specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, konsultuoti švietimo pagalbos gavėjus (mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), taip pat mokytojus ir kitus švietimo įstaigos darbuotojus, o kita darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su švietimo pagalbos gavėjais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo ir(arba) švietimo pagalbos klausimais ir kita).

Psichologo teikiamos paslaugos:

 1. įvertina mokinio galias ir nustato ugdymosi sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 2. telkia centro bendruomenę mokinių psichologinėms problemoms spręsti;
 3. bendradarbiauja su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
 4. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 5. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 6. koreguoja netinkamą mokinių elgesį, padeda jiems adaptuotis, analizuoja situacijas, į kurias patenka mokiniai ir siūlo problemų sprendimo būdus;
 7. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 8. dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 9. renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.) bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
 10. teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 11. informuoja mokyklos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją, nepažeidžiant konfidencialumo principo;
 12. atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius;
 13. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, rengia savo veiklos planą;
 14. pasirenka efektyvius darbo metodus, racionaliai planuoja laiką tiesioginiam ir netiesioginiam darbui su psichologinės pagalbos gavėjais mokykloje ir bendrabutyje;
 15. tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją;
 16. inicijuoja socialinių įgūdžių ugdymo projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, organizuoja akcijas, šventes, renginius pagal savo kompetenciją;
 17. vykdo šviečiamąją, koordinacinę, prevencinę veiklas, įgyvendina prevencines programas mokykloje ir už jos ribų;
 18. dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 19. atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 20. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

SOCIALINIAI PEDAGOGAI

Socialinė pedagogė – Vilma Tirevičienė.

El. paštas – vilma.tireviciene@ktmc.lt

D112 kab., Smilties pylimo g. 14, Klaipėda

Mob. tel.: +370 656 39 866

Darbo laikas mokykloje:

Pirmadienis 8.00 – 16.00 val.
Antradienis 8.00 – 16.00 val.
Trečiadienis 8.00 – 16.00 val
Ketvirtadienis 8.00 – 16.00 val.
Penktadienis 8.00 – 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

________

Socialinė pedagogė – Areta Skukauskienė

El. paštas – areta.skukauskiene@ktmc.lt

D205 kab., Smilties pylimo g. 14, Klaipėda

Mob. tel.: +370 682 40 283

Darbo laikas mokykloje:

Pirmadienis 10.00 – 12.30 val. 13.15 – 15.15
Antradienis  8.00 – 12.00 val.
Trečiadienis 10.00 – 12.30 val 13.15 – 15.15
Ketvirtadienis  8.00 – 12.30 val.
Penktadienis  8.00 – 12.00 val.

Kitas darbo laikas skiriamas mokinių lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas už mokyklos ribų.

________

Socialinis pedagogas dirba su mokiniais, tėvais ar globėjais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais. Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos:

 1. tiria, vertina mokinio socialines problemas ir poreikius;
 2. priima ir nagrinėja individualius mokinių prašymus dėl socialinės paramos;
 3. planuoja ir organizuoja socialinės pagalbos teikimo mokiniui procesą (nustato individualius mokinių poreikius socialinei paramai gauti, padeda spręsti jų socialines, buitines, finansines problemas, rūpinasi jų gerove, nemokamu mokinių maitinimu ir kt.);
 4. konsultuoja mokinius, mokyklos bendruomenės narius socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 5. inicijuoja socialinių įgūdžių ugdymo projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą, organizuoja akcijas, šventes, renginius pagal savo kompetenciją;
 6. kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų Vykdo šviečiamąją, koordinacinę, prevencinę veiklas, įgyvendina prevencines programas mokykloje ir už jos ribų;
 7. telkia mokyklos bendruomenę mokinių socialinėms problemoms spręsti;
 8. pagal įgaliojimus atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 9. kartu su grupių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;
 10. lanko mokinius jų namuose, bendrabutyje;
 11. organizuoja nemokamą mokinių maitinimą;
 12. palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

SURDOPEDAGOGAS

Surdopedagogė – Kristina Rimkienė

Telefonas – 8 642 75 788

El. paštas – kristina.rimkiene@ktmc.lt  

204a kabinetas.

Darbo laikas:

Pirmadienis 8.30 – 14.00 val.
Antradienis 18.00 – 19.00 val.
Trečiadienis 8.20 – 10.50 val
Ketvirtadienis 8.30 – 13.30 val.
Penktadienis 8.30 – 12.30 val.

Kitas darbo laikas skiriamas darbų planavimui, konsultacijoms su kitais specialistais, metodinės pagalbos mokytojams teikimui, darbui Vaiko gerovės komisijoje, tėvų konsultavimui, gestų kalbos mokymui.

Surdopedagogas dirba su mokiniais, tėvais ar globėjais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais. Surdopedagogo teikiamos paslaugos:

 1. tiria mokinių klausos įvertinimo dokumentus, vertina mokinių specialiuosius poreikius;
 2. bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą mokytojams, sutrikusios klausos mokinių tėvams, kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese;
 3. padeda mokytojams pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams bendrąsias ugdymo ir profesinio mokymo programas, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 4. lavina sutrikusios klausos mokinių komunikacinius gebėjimus;
 5. padeda sutrikusios klausos mokiniui tinkamai naudotis jam skirta garsą stiprinančia aparatūra;
 6. dalyvauja Vaiko gerovės komisijoje;
 7. planuoja, organizuoja renginius, padeda įgyvendinti socialinių įgūdžių formavimo programas, tinkančias klausos sutrikimų turintiems mokiniams;
 8. šviečia mokyklos bendruomenę apie sutrikusios klausos asmenis, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į klausos negalią turinčius asmenis;
 9. taiko darbe surdopedagogikos ir surdotechnikos naujoves;
 10. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedimus, susijusius su surdopedagogo pareigomis;
 11. palaiko ryšius su kitomis sutrikusios klausos ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, metodinę pagalbą asmenims su klausos negalia.

KARJEROS SPECIALISTAS

Karjeros specialistė – Renata Puzaraitė

Telefonas – 

El. paštas: renata.puzaraite@ktmc.lt 

D111 kabinetas, Smilties pylimo g. 14, Klaipėda

Karjeros specialisto darbo laikas:

Pirmadienis  8.20 – 16.00 val.  Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00 val.
Antradienis  8.20 – 16.00 val.  Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00 val.
Trečiadienis  8.20 – 16.00 val.  Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00 val.
Ketvirtadienis  8.20 – 16.00 val.  Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00 val.
Penktadienis  8.20 – 15.00 val  Pietų pertrauka: 11.30 – 12.00 val.

Karjeros ugdymo specialistė teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones) savo mokyklos mokiniams. Svarbiausios konkrečios veiklos yra:

 • teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • pravesti ugdymo karjerai užsiėmimus klasės valandėlių metu;
 • organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai centro bendruomenei;
 • supažindinti mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais);
 • organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą mokykloje, įgyvendinti ugdymo karjerai veiklos planą;
 • teikti konsultacijas kitiems mokyklos mokytojams, specialistams ir administracijos atstovams, padedant jiems integruoti ugdymą karjerai į jų dalykus ir užtikrinti kokybišką karjeros paslaugų teikimą mokiniams;
 • sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą bei užtikrinant karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS

Visuomenės sveikatos specialistė – Jelena Gutarenko.

El. paštas: jelena.gutarenko@ktmc.lt 

115 kabinetas, Smilties pylimo g. 14, Klaipėda

Visuomenės sveikatos specialisto darbo laikas:

Pirmadienis  8.30 – 16.30 val.  Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30 val.
Antradienis  8.30 – 16.30 val.  Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30 val.
Trečiadienis  8.30 – 16.30 val.  Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30 val.
Ketvirtadienis  8.30 – 16.30 val.  Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30 val.
Penktadienis  8.30 – 15.54 val  Pietų pertrauka: 12.00 – 12.30 val.

Specialisto funkcijos:

 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
 3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 6. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 7. Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas;
 8. Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 9. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
 10. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 11. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje;
 12. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
 13. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 14. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 15. Informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
 16. Visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje;
 17. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.