KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

Klaipėdos technologijų mokymo centras (toliau – KTMC) sukūrė, įgyvendina ir prižiūri kokybės valdymo sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 reikalavimus, bei nuolat gerina jos rezultatyvumą.

KTMC MISIJA:

Sudaryti galimybes įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir paklausią, aukštą pridėtinę vertę turinčią profesinę kvalifikaciją, reikalingą darbo rinkai ar tęstinėms studijoms; ugdyti kūrybišką, atsakingą ir savarankišką asmenybę.

KTMC VIZIJA:

Inovatyvi, socialiai atsakinga, lyderiaujanti, aukštos veiklos kokybės siekianti, puoselėjanti savitą kultūrą ir atvira kiekvieno saviraiškai ugdymo įstaiga.

KTMC VERTYBĖS:

 • Atsakomybė – atsakingas požiūris į darbą, aplinką, aukšta kompetencija ir profesionalumas.
 • Bendradarbiavimas (bendruomeniškumas) – mokymasis kartu, pagalba vienas kitam, siekiant aukštos teikiamų paslaugų kokybės.
 • Atvirumas – naujovių priėmimas, mokymasis visą gyvenimą, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas.
 • Kūrybiškumas – sugebėjimas kelti naujas idėjas, mąstyti savarankiškai, nestereotipiškai, iniciatyvų skatinimas.
 • Pagarba ir tolerancija – bendravimo ir kalbos kultūra, pilietiškumas, gerbiame kito asmens teisę ir laisvę, pripažįstame skirtingus poreikius, siekiame bendro tikslo.

KTMC KOKYBĖS TIKSLAI:

 1. Didinti mokymo paslaugų kokybę bei efektyvumą.
  • Padidinti profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams.
  • Kelti veiklos kokybės lygį, įgyvendinant bendrojo ugdymo programą.
  • Modernizuoti mokymo ir mokymosi aplinką.
  • Sudaryti galimybes pedagoginiams ir nepedagoginiams darbuotojams nuolat tobulėti.
  • Užtikrinti veiksmingą valdymą.
 2. Užtikrinti švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, plėtojant sšvietimo paslaugas asmenims.
  • Sukurti palankias mokymosi visą gyvenimą paslaugų plėtros sąlygas.
  • Sustiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų iįtrauktį į švietimą.
  • Didinti centro patrauklumą, gerinti jo įvaizdį.

ŠIA KOKYBĖS POLITIKA ĮSIPAREIGOJAME:

 • Nuolat tobulinti savo organizacijos kokybės valdymo sistemą.
 • Nuolat gerinti mokymo paslaugų kokybę.
 • Užtikrinti, jog vykdant veiklą būtų laikomasi galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, standartų bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimų.

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.