Įdarbinama nuo 2024-09-02.

Darbo laiko norma:

 • iki 36 val. per savaitę.

Darbo užmokesčio dydžio intervalas:

 •  už 1 etatą mokytojui mokamas nuo 1659 eurų iki 2330 eurų atlyginimas.

Atlyginimo dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą ir etato dalį, kuri derinama ir nustatoma pokalbio metu.

Reikalavimai pretendentui į mokytojo pareigas:

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją.

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. išsilavinimo dokumentą(-us);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą;
 5. pažymą apie pedagoginio darbo stažą (jeigu jį turi).

Kontaktinis asmuo: Dalia Brazdauskienė

Telefonas: 370-46-410796

El. paštas: dalia.brazdauskiene@ktmc.lt

Įdarbinama nuo 2024-09-02.

Darbo laiko norma:

 • iki 36 val. per savaitę.

Darbo užmokesčio dydžio intervalas:

 •  už 1 etatą mokytojui mokamas nuo 1659 eurų iki 2330 eurų atlyginimas.

Atlyginimo dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą ir etato dalį, kuri derinama ir nustatoma pokalbio metu.

Reikalavimai pretendentui į mokytojo pareigas:

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją.

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. išsilavinimo dokumentą(-us);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą;
 5. pažymą apie pedagoginio darbo stažą (jeigu jį turi).

Kontaktinis asmuo: Dalia Brazdauskienė

Telefonas: 370-46-410796

El. paštas: dalia.brazdauskiene@ktmc.lt

Įdarbinama nuo 2024-09-02.

Darbo laiko norma:

 • iki 36 val. per savaitę.

Darbo užmokesčio dydžio intervalas:

 • už 1 etatą mokytojui mokamas nuo 1659 eurų iki 2330 eurų atlyginimas.

Atlyginimo dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą ir etato dalį, kuri derinama ir nustatoma pokalbio metu.

Reikalavimai pretendentui į mokytojo pareigas:

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją.

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. išsilavinimo dokumentą(-us);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą;
 5. pažymą apie pedagoginio darbo stažą (jeigu jį turi).

Kontaktinis asmuo: Dalia Brazdauskienė

Telefonas: 370-46-410796

El. paštas: dalia.brazdauskiene@ktmc.lt

Darbo pobūdis: mokymas pagal dekoratyvinio apželdinimo profesijos mokymo programos modulius:

„Želdynų įrengimas ir priežiūra“,

„Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra“,

„Balkonų ir terasų apželdinimas ir priežiūra“.

Įdarbinama nuo 2024-09-02.

Darbo laiko norma:

 • iki 36 val. per savaitę.

Darbo užmokesčio dydžio intervalas:

 • už 1 etatą profesijos mokytojui mokamas nuo 1659 eurų iki 2330 eurų atlyginimas.

Atlyginimo dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą ir etato dalį, kuri derinama pokalbio metu bei galutinai nustatoma pasibaigus mokinių priėmimui per Lama Bpo.

Reikalavimai pretendentui į profesijos mokytojo pareigas:

 • turėti kraštovaizdžio architektūros studijų krypties ar lygiavertį išsilavinimą arba vidurinį išsilavinimą ir dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo ar lygiavertę kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų dekoratyvinio apželdinimo profesinės veiklos patirtį bei pedagoginių ir psichologinių žinių kurso baigimo pažymėjimą.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. išsilavinimo dokumentą(-us);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą;
 5. pažymą apie pedagoginio darbo stažą (jeigu jį turi).

Kontaktinis asmuo: Roberta Bulnytė

Telefonas: 370-655-38127

El. paštas: roberta.bulnyte@ktmc.lt

Darbo pobūdis: mokymas pagal natūralios kosmetikos gamintojo modulinės profesinio mokymo programos modulį „Natūralios kosmetikos produktų realizavimas“

Įdarbinama nuo 2024-09-02.

Darbo laiko norma:

 • iki 36 val. per savaitę.

Darbo užmokesčio dydžio intervalas:

 • už 1 etatą profesijos mokytojui mokamas nuo 1659 eurų iki 2330 eurų atlyginimas.

Atlyginimo dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą ir etato dalį, kuri derinama pokalbio metu bei galutinai nustatoma pasibaigus mokinių priėmimui per Lama Bpo.

Reikalavimai pretendentui į profesijos mokytojo pareigas:

 • turėti biomedicinos (medicinos ir sveikatos krypties, gyvybės mokslų krypties, žemės ūkio ir veterinarijos krypties), fizinių mokslų (gamtos mokslų krypties) ar socialinių mokslų (socialinių studijų krypties) srities aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą arba būti baigus profesinę mokyklą pagal natūralios kosmetikos gamintojo mokymo programą bei turėti 3 metų natūralios kosmetikos gamintojo darbo praktiką.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. išsilavinimo dokumentą(-us);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą;
 5. pažymą apie pedagoginio darbo stažą (jeigu jį turi).

Kontaktinis asmuo: ​Lina Šaparauskienė

Telefonas: 370-620-4409

El. paštas: lina.saparauskiene@ktmc.lt

Darbo pobūdis: mokymas pagal kirpėjo modulinės profesinio mokymo programos modulį „Plaukų priauginimas“.

Įdarbinama nuo 2024-09-02.

Darbo laiko norma:

 • vidutiniškai iki 11 val. per savaitę (apie 0,3 etato).

Darbo užmokesčio dydžio intervalas:

 • už 1 etatą profesijos mokytojui mokamas nuo 1659 eurų iki 2330 eurų atlyginimas.

Atlyginimo dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją, veiklos sudėtingumą ir etato dalį, kuri derinama pokalbio metu bei galutinai nustatoma pasibaigus mokinių priėmimui per Lama Bpo.

Reikalavimai pretendentui į profesijos mokytojo pareigas:

 • turėti kirpėjo ar lygiavertę kvalifikaciją (išsilavinimą) arba ne mažesnę kaip 3 metų kirpėjo profesinės veiklos patirtį.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. išsilavinimo dokumentą(-us);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą;
 5. pažymą apie pedagoginio darbo stažą (jeigu jį turi).

Kontaktinis asmuo: Lina Šaparauskienė

Telefonas: 370-620-4409

El. paštas: lina.saparauskiene@ktmc.lt

Darbo pobūdis: Kokybės vadovas vykdo šias funkcijas:

 1. atlieka kokybės valdymo sistemos (toliau – KVS) reikalavimų įgyvendinimą ir palaikymą, plėtrą, jos veikimo priežiūrą ir tobulinimą Centre;
 2. rengia vidaus audito programos planus, ataskaitas apie įvykdytus KVS auditus;
 3. užtikrina, kad KVS vidaus audito programos-plano įgyvendinimo įrašai būtų valdomi ir prižiūrimi;
 4. pateikia audito išvadas bei ataskaitas su rekomendacijomis;
 5. kiekvieno audito metu patikrina, ar įvykdytos ankstesnio KVS audito rekomendacijos;
 6. vykdo KVS dokumentų priežiūrą: inicijuoja jų atnaujinimą, rengia, koreguoja ir derina tvarkos aprašus, procesų žemėlapius ir kitus Centro dokumentus, susijusius su švietimo paslaugų kokybės užtikrinimo veikla;
 7. tikrina ir vertina Centro KVS dokumentus, tvarkos aprašus, procesų žemėlapius, skyrių nuostatus, darbuotojų pareiginius nuostatus ir kt., siekiant nustatyti atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymams ir kitiems teisės aktams, Centro vidaus dokumentams bei KVS keliamiems reikalavimams;
 8. dalyvauja vykdant Centro veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių stebėseną ir juos vertinant;
 9. rengia Centro veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių ataskaitas;
 10. dalyvauja vertinant veiklos procesus;
 11. tikrina neatitikčių registravimą, vykdo neatitikčių analizę, vertina neatitikčių priežastis bei korekcinių veiksmų efektyvumą, teikia veiklos gerinimo pasiūlymus;
 12. dalyvauja rizikos valdymo procese, vertinant rizikos veiksnius pagal Centre įdiegtos KVS reikalavimus;
 13. parengia metinę KVS ataskaitą, pranešimo projektą;
 14. teikia objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, kokybės tikslų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos mažinimo bei nuolatinio kokybės gerinimo;
 15. atlieka už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijas;
 16. vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

Įdarbinama nuo 2024-08-01.

Darbo laiko norma:

 • 40 val. per savaitę.

Darbo užmokestis:

 • 1749 eurų (neįskaitant papildomos darbo užmokesčio dalies, kuri skiriama įvertinus metinę veiklą).

Specialieji reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arda jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su kokybės procesų valdymu susijusioje srityje;
 2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, švietimo įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.

Pradedant dirbti reikia turėti: švietimo įstaigos darbuotojo privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. išsilavinimo dokumentą(-us);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kontaktinis asmuo: Kristina Kasputienė

Telefonas: 370-46-433172

El. paštas: kristina.kasputiene@ktmc.lt

Darbo pobūdis: Rinkodaros specialistas vykdo šias funkcijas:

 1. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja įstaigos išorinę ir vidinę komunikaciją ir teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
 2. rengia ir skelbia informaciją Centro socialiniuose tinkluose, pagal kompetenciją atsako į klientų paklausimus;
 3. prisideda prie Centro renginių, parodų iniciavimo, rengimo ir įgyvendinimo bei užtikrina informacijos apie juos viešinimą visuomenės informavimo priemonėmis;
 4. palaiko ryšius su žiniasklaidos priemonėmis ir informacijos rengėjais kitose įstaigose ir institucijose, keičiasi aktualia informacija, susijusia su Centro veiklos specifiką apimančiais klausimais;
 5. inicijuoja ir įgyvendina su Centro veiklomis susijusius rinkodaros ir komunikacijos projektus Centre ir už jo ribų;
 6. dalyvauja mokinių profesinio orientavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai veiklose;
 7. kaupia reklaminę medžiagą, atsiliepimus apie Centrą žiniasklaidoje;
 8. organizuoja Centro atributikos, reprezentacinių priemonių kūrimą ir įsigijimą;
 9. reprezentuoja Centrą tarptautiniu ir respublikiniu mastu.

Darbo laiko norma:

 • 40 val. per savaitę.

Darbo užmokestis:

 • 1749 eurų (neįskaitant papildomos darbo užmokesčio dalies, kuri skiriama įvertinus metinę veiklą).

Specialieji reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių, komunikacijos ar rinkodaros srityje;
 2. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, asmens duomenų apsaugą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 3. žinoti pagrindinius visuomenės informavimo, organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus; mokėti rengti ir pristatyti komunikacijos strategijas;
 4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, naudotis teisės aktų paieškos, dokumentų valdymo ir kitomis informacinėmis sistemomis bei duomenų bazėmis, naujomis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis ir įrankiais.

Pradedant dirbti reikia turėti: švietimo įstaigos darbuotojo privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. išsilavinimo dokumentą(-us);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kontaktinis asmuo: Žaneta Rebrovaitė

Telefonas: 370-611-81475

El. paštas: zaneta.rebrovaite@ktmc.lt

Darbo pobūdis: organizuoja Tekstilės sektorinio praktinio mokymo centro kūrybinius-technologinius procesus.

Darbo laiko norma:

 • 40 val. per savaitę.

Darbo užmokestis:

 • 1749 eurų (neįskaitant papildomos darbo užmokesčio dalies, kuri skiriama įvertinus metinę veiklą).

Specialieji reikalavimai:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą, siuvėjo, sukirpėjo-konstruktoriaus kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį drabužių dizaino srityje.

Pradedant dirbti reikia turėti: švietimo įstaigos darbuotojo privalomųjų higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. gyvenimo aprašymą;
 2. išsilavinimo dokumentą(-us);
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kontaktinis asmuo: Daiva Blinstrubienė

Telefonas: 370- 46-484825

El. paštas: daiva.blinstrubiene@ktmc.lt

Darbo laikas:

 • pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val.;

 • penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.;

 • pietų pertrauka nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 45 min.

 • Darbo funkcijos:atlieka visus vidaus remonto darbus (dažymo, tinkavimo, apmušalų ir plytelių klijavimo, grindų dangos klojimo ir kitus darbus);

 • atlieka pagalbinius darbus patalpose ir teritorijoje;
 • vykdo ventiliacijos sistemų priežiūrą ir atlieka smulkų remontą;
 • reikalui esant atlieka krovos darbus;
 • palaiko tvarką ir švarą savo darbo vietoje;
 • taupo medžiagas ir jas naudoja pagal paskirtį;
 • prižiūri, tvarkingai ir saugiai eksploatuoja darbo įrankius;
 • vykdo pagal kompetenciją kitas direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai ir/ar bendrabučio valdytojo pavestas funkcijas.

Už darbą mokama LR Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą priimti į darbą;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • sveikatos pasą;
 • privalomųjų higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą

Dokumentus pateikti el. p.

Personalo skyriaus vedėjos tel. (+370 46) 433 172

Direktoriaus pavaduotojos infrastruktūrai tel. (8 46) 484 834, mob. 8 687 92 042

Turite klausimų? Susisiekime

Kristina Kasputienė

Personalo skyriaus vedėja

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.