Skyrių nuostatai: (ruošiama įkėlimui)

ĮSTAIGOS PAGRINDINĖ PASKIRTIS – profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą.

VEIKLOS SRITYS:
Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.
Pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.
Nepagrindinės veiklos sritis – kitos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 Red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. Įsakymu Nr. DĮ-226 ,, Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

Įstaigoje mokymas vykdomas pagal, pagrindinio, vidurinio ugdymo, formaliojo pirminio, tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo ir profesinio mokymo veiklą, padėti asmeniui įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

Įstaiga atitinkamo Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygio kvalifikacijas ir mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus išduoda LR švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Klaipėdos technologijų mokymo centro 2023–2024 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo planas

Klaipėdos technologijų mokymo centro 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo planas

Klaipėdos technologijų mokymo centro 2021–2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo plano pakeitimas

Klaipėdos technologijų mokymo centro 2021–2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo planas

Klaipėdos technologijų mokymo centro 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo planas

Klaipėdos technologijų mokymo centro 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo planas

2018–2019 mokslo metų pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo planas

2017–2018 m. m. Pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei vykdomų profesinio mokymo programų įgyvendinimo plano patvirtinimo pakeitimas

2017–2018 m. m. Pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo planas

2016–2017 m. m. Klaipėdos technologijų mokymo centro ugdymo planas

  1. Švietimo stebėseną mokykla vykdo pagal Švietimo, mokslo ir mokslo ministro patvirtintus švietimo stebėsenos rodiklius ir jo nustatytą tvarką.
  2. Mokyklos vidaus/auditą inicijuoja mokyklos direktorius ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta mokyklos darbo grupė.
  3. Mokyklos veiklą prižiūri valstybės institucijos, mokyklos steigėja Švietimo, mokslo ir mokslo ministerija – Bendrųjų švietimo įstaigų priežiūros nuostatų nustatyta tvarka.
  4. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir steigėjas.

Informacija ruošiama.

Klaipėdos technologijų mokymo centras atvirų duomenų rinkmenų netvarko ir tokios informacijos neteikia. 

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti. 

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portalekurio tvarkytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas.   

Informacija tikslinama.

Valstybinis numeris: ABC123
Automobilio markė: Opel
Automobilio modelis: Qashqai
Spalva: geltona
Registracijos metai: 2016


Valstybinis numeris: ABC123
Automobilio markė: Opel
Automobilio modelis: Qashqai
Spalva: geltona
Registracijos metai: 2016


Valstybinis numeris: ABC123
Automobilio markė: Opel
Automobilio modelis: Qashqai
Spalva: geltona
Registracijos metai: 2016

Informaciją apie korupcijos prevenciją rasite paspaudę čia.

Informaciją apie pranešėjų apsaugą rasite paspaudę čia.

Informaciją apie asmens duomenų apsaugą rasite paspaudę čia.

Informaciją apie privatumo politiką rasite paspaudę čia.

Informaciją apie kokybės vadybą rasite paspaudę čia.

 

 

Prasidėjo pagrindinis vasaros priėmimo etapas. Prašymą stojimui pildykite LAMABPO sistemoje iki 2024.08.05 d.